کارخانه علی بابا سرام

 

 

آدرس: یزد – سه راه حکیمیان-جنب ساختمان  تامین اجتماعی نمایشگاه تخصصی کارخانه علی باباسرام

 

تلفن تماس های کارخانه:904-37272903-035

 

تلفن تماس واحد فروش:53-33414652-054

 

 

 مدیر فروش: خانم نارویی

مدیر فروش: خانم نارویی

09381287359

 مدیر فروش: خانم شکیبایی

مدیر فروش: خانم شکیبایی

09398239793

 مدیر فروش: حسین برخوردار

مدیر فروش: حسین برخوردار

09379248766

 مدیر فروش:آقای ثابتی

مدیر فروش:آقای ثابتی

09131024379

 مدیر فروش: علیرضا نصیری

مدیر فروش: علیرضا نصیری

     09359244845
 مدیر فروش: خانم کوشا

مدیر فروش: خانم کوشا

09350831533